Obchodní podmínky

M&L střecha 

Miloslav Lexa

Do Kopce 100

Srubec, 370 06

IČ: 70533717

1.  Doprava a skládání zboží -viz platební podmínky

Stavební materiály v naprosté většině dopravuje prodávající vlastními, nebo najatými vozidly.
Materiály jsou dopravovány pouze po zpevněných komunikacích. Pokud dopravce odmítne, na žádost kupujícího, realizovat přepravu po nezpevněné komunikaci, má na to plné právo a nejedná se o porušení kupní smlouvy.
Prodávající provozuje i nákladní vozidla s hydraulickou rukou, která je třeba si vyžádat vždy v dostatečném časovém předstihu.
Kupující si může s prodávajícím dohodnout závazný termín dodávky. Prodávající se zavazuje dodat zboží v dohodnuté době, ale pouze pokud si kupující platí dopravu oběma směry a v plné výši.
Pokud je cena dopravy snížená a kupující neplatí plnou cenu, je termín dopravy pouze orientační.
Skládání zboží většinou zajišťuje prodávající svými prostředky.
Pokud se předem prodávající s kupujícím dohodne, že skládání provede kupující, ten se zavazuje složit zboží do třiceti minut, od doručení zásilky. Pokud bude doba skládání delší má právo prodávající vzniklé náklady následně kupujícímu vyúčtovat a kupující se zavazuje tyto náklady uhradit.
Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky. Pouze pokud se obě strany dohodnou na jiném místu doručení zboží, platí místo dohodnuté.
Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to písemně.
Ke každé zásilce bude vystaven daňový doklad - faktura. Prodávající je plátcem DPH.

Balík dopravci


Dopravce rozváží zboží až do váhy 50 kg, ve všední dny 8:00–21:00. Pokud vás řidič nezastihne na místě určení při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí vám zásilku následující pracovní den. Výhodou je telefonický kontakt, případně sms, kterou vám řidič předem oznámí předpokládaný termín doručení.

Převzetí zboží


Při přebírání zboží od přepravce, si pečlivě zkontrolujte dodané zboží, pokud je zboží poškozené zboží, zaznamenejte tuto skutečnost do dodacího listu a informujte prodávajícího, nebo v případě vážného poškození, zásilku nepřebírejte.
Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, ale pouze pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.

 

2.  Platební podmínky

Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna:-Dobírkou
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách


1.Platební podmínky

Po odsouhlasení podmínek objednávky (cena zboží,palet, doprava, manipulace, termín dodání...). Se platba provádí několika způsoby:

- V hotovosti při osobním odběru.
- Dobírkou je-li zboží zasláno poštou či jinou přepravní společností.
- Převodem na bankovní účet dodavatele v případě vystavení faktury s určitou dobou splatnosti. č.účtu: 4530037001/5500
- Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.
2. Doprava
Dopravu zajišťuje dodavatel. Způsob a cena dopravy bude řešena individuálně (tzn. že se dodavatel do 24 hod. spojí se zákazníkem telefonem nebo e-mailem), kde se dohodnou veškeré náležitosti jakož jsou (množství zboží, palet záloha na ně, manipulace s nákladem, vykládka hydraulickou rukou....). Také bude upřesněn termín dodání. Vynaložené náklady jsou stanoveny výrobci a dopravci, kteří uskuteční dodávku zboží. Někteří výrobci při objednání určitého množství zboží (cca 5000 ks tašek) nabízí dopravu po celé ČR zdarma,ale pozor i tato doprava má svá úskalí výrobci si za každou neúplnou paletu zboží účtují rozbalné ve výši 100,-Kč a příplatek 4% z ceny původní objednávky.
3. Možnosti dopravy
- Přepravní společností Toptrans cena za balné a dopravné se odvíjí od hmotnosti a velikosti odesílaného zboží.
- Přepravní společností PPL (balík do 30kg) cena za balné a dopravné od 250,-Kč. U větších zásilek se cena za balné a dopravné odvíjí od celkové hmotnosti, vzdálenosti doručení a velikosti zboží viz. přepravní podmínky dopravní společnosti.
- Česká pošta (balík do 30kg) cena za balné a poštovné od 250,-Kč.
- Nákladní přívěs do 3 500kg (bez hydraulické ruky 12,-Kč 1km)
- Auto s hydraulickou rukou (délka dosahu 11m) SOLO do 13 000kg (celkový počet palet 12ks, 26,-Kč 1km, skládání 100,-Kč 1pal.)
- Auto s hydraulickou rukou (délka dosahu 11m) S VLEKEM 30 000kg (celkový počet palet 26ks, 29,-Kč 1km, skládání 100,-Kč 1pal.)
- Ostatní doprava + jeřáb dle individuální domluvy...
4. Dodací podmínky
Zboží je expedováno dle možností výrobce nebo dodavatele dále dle dostupnosti zboží a to v co nejkratší době po závazném potvrzení objednávky zákazníkem, odsouhlasení termínu dodání, konečná cena, způsob dopravy, způsob a forma platby a po uhrazení kupní ceny zákazníkem. Za splnění objednávky se považuje dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí osobou k tomu oprávněnou prokáže se platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Zákazník je povinen v co nejkratší době provést složení zboží z korby vlastními silami jestli-že si u dodavatele složení neobjednal. Odmítne-li zákazník převzít zboží bezdůvodně nese veškeré náklady spojené s dodáním v plné výši. Dále také nepřevezme-li si zákazník zboží na jeho straně (v dohodnutém termínu není na místě doručení, není schopen si zboží složit....) nese veškeré náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

3.  REKLAMACE

Jak postupovat když je přijaté zboží poškozené
Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané poškozené zboží, zásilku nepřebírejte.
V případě, že jste již zásilku převzali, obal není poničen, ale zboží jeví známky mechanického poškození, doporučujeme co nejrychleji kontaktovat linku přepravce, který vám zboží přivezl. Číslo na tuto linku naleznete vždy na stránkách přepravní společnosti, ta odveze zboží zpět k nám a my vám vrátíme peníze na váš účet. O poškození zásilky vždy informujte přepravní společnosti nejpozději 3. den, následující po dni převzetí zásilky od přepravce. Na pozdější nahlášení poškození nebude brán zřetel a výměna či vrácení zboží po uplynutí této doby již nebude možná.

Jak postupovat, když zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu
Kupující je povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce.
Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Reklamace dodávky zboží
V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: mlstrecha@mlstrecha.cz, písemným oznámením - faxem nebo poštou (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz).
Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.
Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou a současně dodacím listem (kopiemi). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 15 dnů od převzetí předmětu plnění. 

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, stát, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde: http://stresni-okna-roto.cz/bezpecnost-a-ochrana-osobnich-udaju.html 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.